Blogger Layouts

BAHASA MELAYU TAHUN 6

Tema                         : Sejarah Sumber Pengajaran
Tajuk                         : Kembara Sejarah
Hasil Pembelajaran
  Fokus Utama           : 1.5 Aras 3(i) menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara  
                                    analitis.
  Fokus Sampingan   : 10.1 Aras 2(i) melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai 
                                    genre.
Objektif                     : Pada akhir pelajaran murid dapat
                                   i. menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks secara analitis.
                                  ii. menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang
                                     rasional.
Media Pengajaran     :           Teks, borang grafik
Kemahiran Bahasa    :           mendengar dan bertutur, membaca, menulis
Sistem Bahasa          :         penanda wacana, kata penguat
Kemahiran Bernilai Tambah(KBT) : 1. pembelajaran kontekstual: menghubung kait
                                                        2.Kecerdasan Pelbagai: Verbal Linguistik, Interpersonal
                                                        3.Kemahiran belajar Cara Belajar; membaca pantas
                                                        4.Pembelajaran konstruktivisme 
Pengisian Kurikulum   :           Kajian Tempatan,
Nilai Murni                   :           patriotisme,hormat-menghormati,bekerjasama
Aktiviti p/p                   :

http://www.pelajaranperak.gov.my/v2/
http://ppdmanjung.edu.my/V02/index.php
http://www.upsi.edu.my/

KRT3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah


Kursus ini akan dinilai berdasarkan dua aspek iaitu kerja kursus dan peperiksaan akhir. Bagi kerja kursus, terdapat 3 tugasan yang perlu dihantar serta memerlukan penglibatan aktif dari pelajar iaitu forum, esei dan blog. Sila rujuk 'announcement' yang bakal diberikan pensyarah kumpulan masing-masing. Untuk peperiksaan akhir, anda perlu menjawab dengan betul 40 soalan objektif.